AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa

 

Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske je podľa § 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Základná škola,Malinovského  1160/31, Partizánske
Sídlo: Malinovského 1160/31,958 06 Partizánske
Štatutárny zástupca: Mgr. Alena Barancová

E-mail: zsmalinov@gmail.com

Telefón: +421 38 740 22 55

Bankové spojenie: VÚB, pobočka Partizánske

Číslo účtu: 1635457551/0200

IČO: 36125610

DIČ: 2021604893

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Základná škola, Malinovského 1160/31, Partizánske prostredníctvom zamestnancov zodpovedných za obstaranie. Verejné obstarávanie sa vykonáva v súlade so Smernicou upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, tovarov ktorými sú potraviny, na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb. Vo verejnom obstarávaní sú využívané aj elektronické aukcie. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú: 
1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke www.simap.eu.int, vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk a vo svojom profile na svojej webovej stránke.

3. zákazky podľa § 9 ods. 9, zverejňované vo svojom profile na svojej webovej stránke. 

 

Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
1. verejná súťaž (VS) 
2. užšia súťaž (US) 
3. rokovacie konanie (RK) 
4. súťažný dialóg (SD) 

Výzvy na verejné obstarávanie a dokumenty sú zverejňované na podstránke TU.