AKTUALITY Fotoalbum ŠÍPKAR Predmety 2% DANE O škole Napíšte nám Kontakt

PaedDr. Zuzanna Vaňová

Zápis do 1. ročníka

Našej škole veľmi záleží na tom, aby sa deti na školskú dochádzku pripravili tak, aby od prvých dni mali možnosť zažiť v škole pekné chvíle, aby prežívali svoj prvé školské úspechy. Príprava učiteľov na deti z materských škôl nie je iba záležitosťou zápisu do prvého ročníka. Už od začiatku školského roka navštevujú pravidelne deti z materských škôl  naše triedy, kde sa v rámci partnerského učenia podieľajú na vyučovaní v triedach, v učebni informatiky, v interaktívnej triede a v telocvični. Predškoláci majú možnosť zoznámiť sa so staršími kamarátmi, vždy sa niečo nové naučia a hlavne si zvykajú na priestory školy a systém práce v nej.

Nemenej dôležitou prípravou na príchod detí na zápis i do prvého ročníka,  sú konzultácie školského špeciálneho pedagóga s pani učiteľkami z materských škôl. Školský špeciálny pedagóg pozoruje deti v triedach materských škôl, zisťuje, v čom sú deti úspešné a s čím majú problémy.  Takto už na zápis prichádzajú deti, ktoré špeciálneho pedagóga i učiteľov poznajú a špeciálny pedagóg vie, na čo má pri zápise svoje pozorovanie zamerať.

Osobitným spôsobom, ako pozvať deti k zápisu je pozvánka, ktorá je odovzdaná pri návšteve školy každému predškolákovi, každý v nej nájde  na svoje meno napísaných pár milých riadkov, ktoré ho motivačne pripravia na jeden z najdôležitejších dní v jeho živote – zápis.  List je vložený do obálky, ktorú výtvarne ozvláštnia mladší žiaci z I. stupňa. 

Zároveň rodičia dostávajú pozvánku na stretnutie s vedením školy a pedagógmi.  Na tomto stretnutí sa rodičia môžu dozvedieť základné informácie o zameraní školy, vzdelávacom programe, prezrú si priestory školy a špeciálny pedagóg ich oboznámi s tým, čo deti čaká na zápise a na aké aktivity sa majú sústrediť v období od zápisu do začiatku školskej dochádzky.

Akékoľvek otázky, ktoré majú rodičia predškolákov, môžu prediskutovať s vedením školy i špeciálnym pedagógom, učiteľkami školy kedykoľvek v pracovnom čase.